14 Temmuz Direnişinin önderlerinden M. Hayri Durmuş Yoldaşın Mektubu

0
179

Arkadaşlar!

Son tutuklamalar ve son gelişmelerden sonra bazı meseleleri değerlendirdik ve sizlere birtakım önerilerde bulunmaya karar verdik. Önerilerimiz ve düşüncelerimizle ilgili olarak görüşleriniz varsa eleştirilerinizi bekliyoruz.

A) Tutuklu arkadaşlarla ilgili olarak:

1-  Hareketimize ve halka yönelik işkence, baskı vs. sık sık anlatılmalı. Ayrıca tutuklulara uygulanan işkence, keyfi yönetim, yemeklerin çok az ve kalitesiz oluşu, yatakların ve giyim eşyasının pislik içinde olması, görüşmelerin çok kısa bir süreye sıkıştırılması, ziyaretçilerin getirdiği eşyaların içeri alınmaması vs. uygulamaları sık sık teşhir edin.

2- Bazı arkadaşların siyasi savunma yapacakları açıklık kazanmıştır. Yalnız, yapılacak siyasi savunmanın işe yaraması, dışarıdaki arkadaşların propagandasına ve yardımına bağlıdır. Önemli derecede kamuoyu yaratılması için, içerde ve dışarıda yaygın propaganda yapılmalı. Avukatlar bulunmalıdır. Avukatın çeşitli yararları olacaktır. Bu yönde yapılacak propaganda ve avukat işleri bizim uyarımıza uygun olarak yapılmalıdır.

3- Esas olarak nasıl bir siyasi savunma yapılacağı bizce bilinmektedir. Ancak gerek öze ilişkin, gerekse biçim açısından dışarıdaki arkadaşların, özellikle A…’nın elimizde bir taslağı olursa iyi olur. (Bu konuda mümkün olduğu kadar A… arkadaşın görüşü alınmalıdır.)

4- Gözaltına alınan pek çok arkadaş gerek polisin üzerimize fazla gelmesi, gerekse hareket ve kişiler hakkında elde bilgi ve belgelerin olması, dolayısıyla bazı açıklamalarda bulunmaktadırlar. Yani poliste konuşmaktadırlar. Ancak çok az sayıda kişi ise; aşırı derecede ürkeklik göstererek, bildiği, hatta tahmin ettiği her şeyi konuşmakta ve gözaltında bulunduğu süre içinde hakaret etmektedir. Bizler, prensip olarak, özellikle bu kişilerin tecrit edilmesini veya denetim altına alınmasını uygun buluyoruz. Zorlamalar karşısında bazı açıklamalarda bulunan arkadaşların da durumu, verdikleri bilgilere ve takındıkları tavırlara göre değişik olmakla beraber, bu arkadaşların hareket içinde kalmasını uygun görüyor ve düzelmeleri için çaba harcıyoruz.

5- Siyasi savunma hazırlamak için bazı materyallere ihtiyaç vardır. Fakat idare bu tür şeylere izin vermemekte, hatta bu tür materyaller aranmalarda alınarak imha edilmektedir. Bu hususu da avukatlarla konuşursanız iyi olur.

6- Bazı arkadaşların ifadelerini almaya devam ediyoruz. Aldıklarımızı ileteceğiz. Özellikle Batman yöresinden gelenlerin hemen hepsi ifadelerini gözleri kapalı imzaladıklarını söylüyorlar. Ve bunun dışarıda propagandası yörede yapılıyor. Öyle zannediyoruz ki, bu propaganda çok kötü sonuçlar yaratıyor ve korkunç işkence yapıldığı intibarı bırakıyor. Bu nedenle her yakalanan işkence görsün görmesin, bu hava içinde konuşmaya başlıyor. Bunun böyle olmadığı özellikle arkadaşlara anlatılmalı ve gözü kapalı ifade imzalanmasının önüne geçilmelidir.

7- Buradaki kız arkadaşla ilgili olarak bazı şeyler bize sorulmuştu; durumunun iyi olmadığı, moralsiz olduğu vs. durum bunun tam aksidir. Dışarı sızan haberler veya söylenen şeyler asılsızdır. Daha önce buradan çıkan kız arkadaş üzerinde durulmalıdır. Bu arkadaşın durumu ilginçtir. Hakkında daha önce düşünülen şeyler ciddiye alınmalıdır. Buradan çıkışı da ilginçtir. Burada resmi bir görevli ile yaptığı bir görüşmeden sonra (kendisi idareye çağrılıyor ve konuşuluyor. Daha sonra geldiğinde idarede bir subayla konuştuğunu, subayın Mardin’den geldiğini ve kendisini çağırdığını söylüyor. Fakat subayla ne konuştuğunu söylemiyor.) tahliye oluyor.

B) Dışarıya ilişkin görevler:

1- Ne pahasına olursa olsun, mücadele sürdürülmelidir. Çeşitli koşullarda farklı biçimler alabilir. Ancak mücadele başsız bırakılmamalı, yeni görevlendirmeler yaparken isabetli davranılmalı. Görev alan kişiler her alanda bilgilendirilmelidir.

2- Mümkün olana kadar kazanılan mevziler korunmalıdır. Halk kitleleri ile kurulan ilişkiler sürdürülmeli, en kötü şartlarda bile halktan unsurlar vasıtasıyla kitleler içinde hareketin otoritesi sağlanmalıdır.

3- En zor dönemlerde bile, halk savunmasız bırakılmamalıdır. Bu dönemde özellikle bazı ağalar, komprador ve faşistler halka saldırılarda bulunacaklardır. Bu çevrelerin zorbalığına karşı çeşitli güçlerden yararlanılarak karşı durulmalıdır. Hiç olmazsa halkın gücü iyi organize edilmeli ve dinamik tutulmalıdır.

4- Bu dönemde yeni hedefler açılamaz. Taktik olarak örgütlenmeye, ilişkileri gizlemeye, kadroları muhafaza etmeye çalışılmalıdır. Çeşitli “sol” fraksiyonlarla var olan çelişkiler önemli ölçüde geri plana itilmeli. -TİKP hariç- En baskıcı dönemde, Kürdistan’da direnen tek hareket olarak egemen tavrımızı sürekli işlemeli, geniş çevrelerin desteğini almalı ve dikkatlerini çekmeliyiz.

5- Bölgeler başsız bırakılmamalı. Özellikle bazı bölgelerde denetim mutlaka güçlü olmalı ve ilişkiler ayakta tutulmalıdır. Bölgelerin imkânları çarçur edilmemeli, hareketi yaşatmak için uygun bir şekilde harcanmalı veya kullanılmalıdır.

6- Bazı kadrolar mümkün olana kadar ele geçmemelidir. Özellikle aranan bazı arkadaşları zaman zaman size ileteceğiz. Bunları siz de tanıyorsunuz. Bu tür arkadaşlar arasında her düzeyde kişiler vardır. İstenirse bazı isimler verebiliriz. Bu tür arkadaşlar çok iyi korunmalı, hatta gerekirse ülke dışına çıkarılmalıdır.

7- Şimdiye kadar çalışmalarında başarılı olmuş, fakat deşifre olmamış arkadaşlardan bu dönemde yararlanmak gerekiyor. Ancak öyle ilişki geliştirmek gerekir ki, bu tür arkadaşlar uzun süre kendilerini koruyabilsinler.

8- İçinde bulunduğumuz dönemde, Türkiye’deki, Ortadoğu’daki ve dünyadaki durum doğru değerlendirilmelidir. Dış kaynaklardan somut ve doğru haberler alarak kesin tespitler yapmalı ve tavır ona göre konulmalıdır. Gözleri kapalı veya çeşitli yanıltıcı haber kaynaklarının haberlerinden giderek belirlemeler yapılmamalı. Saflaşma olacaksa, hareketimizde önceden bazı tespitlere sahip olmalı ve nerede saf tutacağını bilmelidir. (Bu konularda bazı değerlendirmeler yapıp bize iletirseniz iyi olur).

9- 1 Ocak muhtırası, Kürdistan’daki gelişmelerin önemli derecede sebep olduğu bir çıkıştır. Bu nedenle PKK’nin hedef alınacağı ve başta önder kadrolar olmak üzere, hareketi topyekûn yok etmek amacında olduğunu söylüyoruz. Paniğe yer vermeden, kamuoyunda direnişçi yapı ve özelliğimize gölge düşürmeden, örgütlenmeye kadrosal ve kitlesel çalışmaya ağırlık vermek koşuluyla, belli ölçülerde geri çekilebilir veya mücadele değişik biçimlerde sürdürülür. Özellikle yayın faaliyetine ara vermemek gerekir. Dergi ve düzenli gazete çıkarılmayabilir. Ancak sömürgeci işkenceleri, vahşeti, halk üzerindeki baskıları ve gerici oyunları sık sık teşhir etmek için sürekli bildiri ve broşürler çıkarılmalıdır. Yayınlar daha çok propaganda ve ajitasyonu işlemeli ve kitlelerin direnişçi eğilimini canlı tutmalıdır. Kürdistan’da, hatta gerekirse tüm Türkiye’de devrimci demokrat çevrelerle iyi ilişkiler geliştirilmeli, en geniş cephenin yaratılması için asgari müştereklerde birleşilmelidir.

Öneriler

1- Tutuklu bulunan belediye başkanı için dışarıda bazı girişimlerde bulunulmalıdır:

Belediye meclis üyelerinin imzası ile bir yazı oluşturulup Türkiye’deki belediye derneklerine gönderilmeli. (Devrimci Belediyeler Birliği, Fırat Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği vs.) Bu derneklerin nitelikleri öğrenilip yazı gönderilmelidir. Yazıda, belediye başkanının seçilme durumu, halkın güveni, uygulamanın haksızlığı uygun bir dille anlatılarak belediye meclis üyelerine imzalattırılmalı ve gönderilmeli. Aynı yazının bir nüshası da bazı milletvekillerine verilerek, bizzat götürüp vererek, meclise götürmelerini sağlamak gerekiyor. Yazıda özellikle uygulamanın haksızlığı vurgulanarak, kendilerinden ilgi ve reisin görevine dönmesi için girişimde bulunmaları istenmelidir.

2- Cezaevinde bazı taleplerimiz doğrultusunda girişimlerde bulunmak istiyoruz. Fakat buradaki diğer gruplar -ki her biri 35 kişidir- aksilik ediyor. Cezaevinde toplu hareket etmek için kendilerine epey dil döktük, ancak sonuç vermedi. Buna rağmen biz bazı girişimlerde bulunacağız. Onların tavrı da; -özellikle KUK, Rızgari, DDKD- şimdilik olumsuz. İdarenin istediği tarzda hareket etmeyi kabullenmiş durumdalar.

3- Bayan arkadaşla ilgili sorduğunuz hususlara henüz bir açıklık getiremedik. Vaziyet olumlu değil. Şimdilik pek olanak yok.

4- Evli olup tutuklu bulunan bazı arkadaşların eşlerinin sorunu cezaevine geliyor. Örneğin, Siverekli Sabri adlı bir arkadaşın hanımı ilgisizlikten ve ihtiyaçlarının karşılanmadığından bir hayli yakınıyor. Bu durum S… arkadaşı etkiliyor. Emin Yavuz’un karısı buraya gelip ağlıyor. F. Hoca’nın hanımı ilgisizlikten yakınıyor vs. Bu ailelerin durumunu, nasıl hareket ettiklerini ve ne kadar ilgilenildiğini bilmiyoruz. Fakat ihmal olur diye uyarıda bulunuyoruz. Yalnız kalan ailelere -anlayışları ne olursa olsun- mutlaka yardımcı olunmalıdır. Bazı ihtiyaçları karşılanmalı ve korunmalıdırlar. (Başka koruyanı yoksa).

5- Geçen defa önerdiğimiz avukat meselesi üzerinde durulmalıdır. Bir grup avukat mutlaka oluşturulmalı ve şimdiden çalışmalara başlamalıdırlar.

6- Bize sağlıklı bir şekilde son gelişmeler hakkında bilgi yollayınız. Özellikle son önemli tutuklamalar, ölüm olayları, önemli çatışmalar vb. ile ilgili.

***

Bizimle ilişki, anladığımız kadarı ile sağlıksız gidiyor. Bizim yolladığımız şeyler iki haftada size ulaşırsa, sizin yolladıklarınız yine o kadar zamanda varırsa pek yararlı olmaz. Haberleşme mümkün olduğu kadar hızlı ve sağlıklı olmalıdır. Yolladığımız şeyler yerine ulaşmış mıdır? Bu konuda da bilgi verilmesi.

Şu anda cezaevinde toplu bulunuyoruz. Bir hayli meseleyi tartışıp, çeşitli sonuçlar çıkarabiliriz. Ancak, bunun için bazı bilgilerin zamanında ulaştırılması gerekiyor. İlişki sürekli olursa işleri yürütme ve yönlendirmede yardımcı olabiliriz. Bunun üzerinde durulması.

Daha önce yine bazı çalışmalarda yardımcı olabileceğimizi belirtmiştik. Yine belirtelim, özellikle bazı konularda yazılı materyal oluşturabiliriz. Bu hususta acil konular için öneride bulunun.

Hareketimizin yargılanacağı ve çok sayıda kişinin yargılanmak üzere hapislerde tutulduğu, önemli sayıda arkadaşın da arandığı veya gıyabında tutuklama kararı olduğu kesindir. Hareketimizin geleceği ile ilgili geçenlerde bazı önerilerde bulunmuştuk. Aynı şeyleri tekrar belirtmeye gerek yok. Şu hususu açıklamak da fayda var. Uzun süredir bizde tutuklamalar devam ediyor. Hem de akla hayale gelmeyecek şekilde tutuklamalar. Ders çıkarılması gereken yüzlerce örnek yaşandığı halde, hareket olarak maalesef tedbir adına hiçbir şey yapamadık. Böyle olunca tutuklamalar devam etti. Aldığımız haberlere göre yoğun olarak devam ediyor. Bu tedbirsizlik ortamında hiçbir düzeyde ve hiçbir arkadaşın kesin güvencesi yoktur. Bizler bu gidişe kısmi de olsa, “dur” denilmesini istiyoruz. İsmini belirttiğimiz arkadaşlar mutlaka birtakım güvencelere sahip olmalı ve mümkün olana kadar ele geçmemeli. Arkadaşların önemli hata yapabileceklerini tahmin etmiyoruz. Ancak yine de belirtelim, “nerede ince ise orada kopulsun” anlayışına kesin kapılınmamalı. Kararlılık ve soğukkanlılık korunarak, mücadelenin devamlılığı sağlanmalı. Şunu belirtelim ki, şu anda cezaevlerinde bulunan çok sayıda arkadaşın güvencesi de dışarıda devam eden mücadeledir.

Bir kısım arkadaşın çekilmesi veya ilişkisini sınırlandırması önemli boşluklar yaratmamalıdır. Güvenilir arkadaşlara cesaretle görev verilmelidir. Kitleler ile ilişkiler mutlaka ayakta tutulmalıdır. Bu dönemde, her zamankinden daha fazla propagandaya yazılı ve sözlü ihtiyaç vardır. Onun için sık sık bildiri ve broşürler yayınlanmalıdır. Bu tür çalışma için olanaklar mutlaka muhafaza edilmeli ve kullanılır halde tutulmalıdır. Bu alandaki çalışmalarda, bizimle sağlıklı ilişki olursa, epey yardımcı olabiliriz.

Son günlerde Kızıltepe yöresinde birtakım gelişmeler olduğunu seziyoruz. Buranın konumu bazı arkadaşlarca bilindiği gibi, oldukça titizdir. Hiç aceleye gelir yanı yoktur. Güç durumlarını, kimlerin kimlerle tavır alacağı net kavranmalıdır. Muhtemelen çatışma alanı bir hayli yaygınlaşacaktır. Girişimlerde bulunurken kendi durumumuz, dönemin özellikleri ve Siverek örneği beraber değerlendirilmelidir. Mümkün olana kadar kendi kitlemize sahip çıkarak ve kontrol ederek yeniden bir kan davasına dönüşmesini kesin engellemek gerekir. Yapılacaklar, yörede bizi güçlendirmelidir. Bunun için birtakım şeyler yapılmalıdır. Fakat nelerin yapılabileceği, neye mal olacağı sizce tespit edilecektir. Kesinlikle işler bölgeye bırakılmamalıdır.

Selamlar

M.HAYRİ DURMUŞ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz